Sydsvenska skogar

Till ädellövträden räknas de som har mera nischade och högre krav på växtplats. Som ädellövträd räknas de bandporiga trädslagen alm, ask och ek samt fågelbär, lind och lönn. Generellt finns inte dessa skogsbestånd norr om den biologiska norrlandsgränsen. Ädellövskogar är ofta blandskogar med hög biologisk mångfald. I sydligaste Sverige förekommer rena bokskogar, vackra men samtidigt lite ödsliga med sin frånvaro av grönska på marken. Något mer utbredda är ekskogar, som i de södra landskapen ofta växer tillsammans med avenbok och andra ädla lövträd.